Email This Print this page More...

Tlhwekiso Ya Metsi A Dibakeng Tsa Mahaeng

 languages This article is available in: English | Afrikaans | Sotho | Zulu

Ha le se na seteishene sa tlhwekiso ya metsi bakeng sa metsi a lona a noka na le ka etsa jwang ho hlwekisa metsi? Ho na le ditsela tse 5 tsa ho etsa hore metsi a lona e be a bolokehileng bakeng sa ho nowa:

Ho a bedisa 

Ho bedisa metsi ho bolaya dikokwanahloko dife kapa dife tse ka bang teng ka hara metsi.

  • Mohato wa 1. Bedisa metsi ka pitsa.
  • Mohato wa 2. Etsa hore a fole.
  • Mohato wa 3. Boloka metsi a bedisitsweng a kwahetswe ka sekwahelo kapa lesela ho a sireletsa hore a se kenwe ke ditshintshi le ditshila.

Ho tshela Bleach 

Bleach e na le monko o matla mme e na le chlorine e bolayang dikokwanahloko tse kotsi metsing.

  • Mohato wa 1: Reka botlolo ya bleach lebenkeleng la heno.
  • Mohato wa 2: Tshela thispuni ya bleach metsing a etsang dilitara tse 20.
  • Mohato wa 3: Tlohela hore ho dule bosiu bakeng sa bonyane dihora tse 2.
  • Mohato wa 4: Boloka metsi a kwahetswe ka lesela kapa sekwahelo ho etsa hore ditshintshi le ditshila di se kene.

Metsi a hao jwale a se a bolokehile hore a ka nowa. 

Ho tshela Iodine 

Iodine hape e tla bolaya dikokwanahloko metsing. Re kopa hore o se ke wa sebedisa iodine haebe ha e utlwane le mmele wa hao.

  • Tshela marothodi a 5 (lerothodi le 1 = 0.05ml) a iodine litareng e le nngwe ya metsi.
  • Kwahela metsi ka lesela kapa sekwahelo e be o a beha bakeng sa dihora tse 15.
  • Ha metsi a sa hlaka, a sefe ka lesela le hlwekileng e be o menahana tekanyo ya marothodi a iodine ho ba a 10 litareng e le nngwe ya metsi.

Ho kenya dipidisi tse hlwekisang metsi

Ho na le dipidisi tse ngata tsa ho hlwekisa metsi tse fumanehang. Tsona di ka rekwa khemising kapa lebenkeleng la camping. Re kopa hore o latele ditaelo tse pakaneng ka hloko. Ha ditshila di dula fatshe ka setshelong o tla be o se o sefa metsi a hlwekileng ka lesela le hlwekileng. Ditshila di tla salla leseleng. Etsa bonnete ba hore o boloka metsi a hlwekileng a kwahetswe ka lesela kapa sekwahelo.

Sehlwekisi sa letsatsi

Tlatsa botlolo ya polasetiki ka metsi e be o e beha letsatsing le tjhesang bakeng sa dihora tse pedi. Ha halofo ya botlolo e pentilwe ka botsho be e behwa lesenkeng, tshebetso ya ho futhumatsa e ya potlaka. Motswako wa metsi a futhumetseng le ultraviolet radiation e tswang letsatsing di bolaya dikokwanyana. Hona ho sebetsa hantle haholo bakeng sa ho bolaya baktheria ya kholera.
(Mohlodi: “Exploring Water”, Umgeni Water, 1994; “Elan”, Medihelp, 2001; New Scientist Magazine, 2000)

See also

Water Pollution and Your Health
Substances Causing Pollution in Rivers
Water Borne Diseases